MFS全盛新興市場債券基金C1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.54 -0.04 -0.12% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.26% 17.33% -7.71% 2.84% -2.32% 7.82% 7.81% -6.67% 12.20% 5.96%

MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 34.54 -0.12% 2021/11/12 35.30 -0.11%
2021/11/26 34.58 -0.52% 2021/11/11 35.34 -0.17%
2021/11/24 34.76 -0.09% 2021/11/10 35.40 -0.25%
2021/11/23 34.79 -0.71% 2021/11/09 35.49 -0.03%
2021/11/22 35.04 -0.45% 2021/11/08 35.50 0.17%
2021/11/19 35.20 0.06% 2021/11/05 35.44 0.37%
2021/11/18 35.18 0.09% 2021/11/04 35.31 0.20%
2021/11/17 35.15 -0.14% 2021/11/03 35.24 0.00%
2021/11/16 35.20 -0.20% 2021/11/02 35.24 -0.25%
2021/11/15 35.27 -0.08% 2021/10/29 35.33 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元) -0.12% -1.43% -2.24% -4.32% -3.17% -3.33% -5.21%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.21% -1.60% -3.12% -1.20% -1.41% -3.05%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元) -0.58% -2.10% -3.52% -6.91% -7.39% -8.07% -10.24%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元) -0.58% -2.10% -3.22% -6.03% -5.62% -4.50% -7.05%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元) 0.20% -2.16% -0.43% -0.66% 4.34% 3.34% 2.89%
聯博新興市場債券基金-A2(美元) -0.18% -1.78% -2.81% -4.97% -3.42% -2.51% -4.97%
聯博新興市場債券基金-AT(美元) -0.15% -1.80% -2.84% -6.11% -5.33% -7.07% -8.68%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元) 0.19% -2.19% -0.50% -0.92% 3.85% 2.33% 1.93%
聯博新興市場債券基金-BT(美元) -0.22% -1.80% -2.92% -6.13% -5.42% -7.09% -8.77%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣) -0.19% -1.91% -2.88% -6.17% -5.43% -7.30% -8.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣) -0.17% -1.87% -2.90% -6.22% -5.56% -7.44% -8.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.19% -1.82% -2.95% -5.27% -3.93% -3.62% -5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元) -0.16% -1.88% -2.95% -6.22% -5.51% -7.33% -8.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股(歐元) -0.94% -2.69% -4.21% -7.29% -8.74% -8.33% -11.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配(歐元) -0.94% -2.67% -4.22% -7.34% -8.80% -12.14% -14.81%
法巴新興市場精選債券基金-C股(美元) -0.95% -2.62% -4.09% -7.04% -8.29% -7.33% -10.30%
法巴新興市場精選債券基金-月配(美元) -0.92% -2.64% -4.96% -9.56% -13.09% -15.80% -17.90%
法巴新興市場債券基金-H股/月配(澳幣) -1.06% -2.57% -3.94% -8.34% -10.30% -13.40% -14.67%
法巴新興市場債券基金-C股(美元) -1.04% -2.49% -2.94% -5.67% -5.21% -4.43% -6.51%
法巴新興市場債券基金-月配(美元) -1.05% -2.50% -3.87% -8.30% -10.31% -13.34% -14.63%
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積(台幣) -0.08% -0.79% -1.37% -3.30% -2.02% -4.94% -5.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元) -1.32% -1.70% 0.39% -0.44% 4.46% 2.10% 3.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元) -0.40% -1.72% -2.01% -4.13% -3.19% -2.87% -4.64%
富達新興市場債券基金(歐元) 0.08% -1.66% -0.40% -0.88% 0.89% 1.14% 0.40%
富達新興市場債券基金(美元) -0.35% -1.72% -2.89% -5.38% -6.77% -4.67% -7.45%
富達新興市場債券基金-月配(歐元) 0.08% -1.71% -0.66% -1.79% 3.16% 1.51% 1.00%
富達新興市場債券基金-月配(美元) -0.36% -1.69% -3.23% -6.35% -4.82% -4.49% -7.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配(美元) -0.23% -1.36% -2.69% -8.14% -12.04% -13.96% -15.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配(美元) -0.28% -1.37% -2.70% -8.49% -12.70% -15.16% -16.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配(美元) -0.20% -1.36% -3.25% -8.17% -12.00% -13.95% -14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配(美元) -0.22% -1.28% -3.33% -8.48% -12.62% -15.17% -16.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積(美元) -0.26% -1.36% -2.68% -6.22% -8.08% -6.15% -7.86%
復華新興市場短期收益基金(台幣) -0.17% -0.51% -0.76% -1.52% -1.10% 0.34% -0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) -0.73% -2.16% -2.56% -5.47% -4.71% -3.35% -6.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) -0.88% -2.17% -2.80% -6.24% -6.43% -6.82% -9.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.06% -0.18% 0.30% -0.12% 0.84% 2.56% 1.88%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.00%% -0.11% -0.11% -1.10% -1.21% -1.54% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) -1.69% -3.14% -1.03% -3.20% -0.12% 6.04% 4.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) -1.68% -3.07% -1.68% -5.13% -4.05% -2.06% -2.44%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.00%% 0.00% 0.00% -0.38% -0.30% 1.55% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) 0.00%% 0.00% -0.23% -1.25% -2.02% -1.91% -2.68%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) 0.00%% -0.09% -0.19% -0.83% -1.28% 0.09% -0.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) -1.73% -3.12% -5.53% -9.05% -7.32% -1.91% -5.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) -0.73% -2.08% -2.61% -5.41% -5.25% -3.22% -6.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元) -0.20% -2.03% -2.86% -4.85% -6.20% -6.12% -7.83%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元) 0.05% -1.37% -2.89% -5.12% -3.81% -3.03% -5.02%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元) 0.05% -1.37% -2.89% -5.12% -3.81% -6.22% -5.03%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元) 0.05% -1.37% -3.75% -7.58% -8.67% -12.40% -13.48%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元) 0.04% -1.38% -2.94% -5.30% -4.17% -3.94% -5.77%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣) 0.05% -1.40% -3.77% -7.64% -8.74% -12.70% -13.68%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣) 0.05% -1.41% -3.90% -7.94% -9.33% -13.72% -14.59%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元) 0.05% -1.39% -2.97% -5.36% -4.30% -4.01% -5.89%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元) 0.05% -1.39% -3.83% -7.82% -9.11% -13.26% -14.23%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元) 0.04% -1.41% -3.05% -5.59% -4.70% -4.95% -6.67%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣) 0.07% -1.33% -4.31% -8.69% -10.61% -16.04% -16.68%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣) 0.06% -1.34% -4.39% -8.97% -11.10% -16.87% -17.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元) -0.49% -1.81% -2.19% -6.60% -5.76% -5.28% -7.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股(美元) -0.35% -1.61% -2.34% -6.30% -5.74% -6.92% -8.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣) -0.38% -1.74% -2.47% -6.41% -5.85% -7.34% -8.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣) -0.34% -1.64% -2.47% -6.59% -6.01% -7.36% -8.84%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元) -0.35% -1.64% -1.95% -5.06% -3.17% -1.95% -3.98%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元) -0.35% -1.66% -1.96% -3.97% -3.17% -2.47% -3.98%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.34% -1.65% -2.15% -4.56% -4.37% -4.92% -6.18%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元) -0.34% -1.65% -1.93% -3.88% -2.98% -2.18% -3.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元) -0.34% -1.65% -2.28% -5.04% -5.39% -7.05% -8.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元) 0.16% -1.83% 0.20% 0.40% 5.34% 3.57% 3.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元) -0.09% -1.40% -2.18% -4.09% -2.68% -2.36% -4.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元) -0.12% -1.45% -2.19% -4.92% -4.01% -5.56% -6.96%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) -0.12% -1.45% -2.25% -4.93% -4.13% -5.57% -7.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元) -0.25% -1.89% -2.31% -4.13% -2.78% -2.35% -4.42%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元) -0.09% -1.67% -2.64% -6.10% -5.94% -5.05% -7.05%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元) -0.09% -1.69% -2.72% -6.35% -6.43% -6.04% -7.93%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元) -0.09% -1.69% -3.36% -8.13% -9.89% -12.71% -13.97%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣) -0.09% -1.70% -3.75% -9.22% -11.92% -16.55% -17.41%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元) -0.15% -2.02% -2.90% -5.64% -4.32% -1.88% -4.49%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元) 0.28% -2.16% -0.27% -1.20% 3.54% 4.25% 3.78%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元) -0.13% -1.98% -3.37% -6.88% -6.98% -7.27% -9.31%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元) -0.19% -2.01% -3.01% -5.95% -4.84% -2.36% -5.12%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元) 0.28% -2.19% -0.35% -1.58% 2.88% 3.55% 3.03%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元) -0.17% -2.01% -3.46% -7.35% -7.67% -7.85% -10.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元) -0.04% -1.33% -2.40% -4.98% -6.40% -6.59% -9.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) 0.03% -1.27% -2.38% -5.12% -6.76% -7.54% -10.22%
先機新興市場債券基金A(美元) -0.43% -2.02% -2.28% -4.49% -3.19% -2.33% -4.80%
先機新興市場債券基金A3(歐元) -0.54% -2.17% 0.85% -0.54% 4.41% 3.13% 3.47%
先機新興市場債券基金A1M(美元) -0.43% -2.02% -2.72% -5.81% -5.80% -7.38% -9.34%
天利新興市場債券基金(美元) -0.59% -2.02% -2.18% -4.05% -2.66% -2.50% -4.64%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元) -0.59% -2.43% -2.59% -5.21% -4.92% -6.97% -8.64%
天利新興市場債券基金(歐元) -1.52% -2.00% 0.23% -0.32% 5.10% 2.55% 3.11%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元) -0.58% -2.03% -2.26% -4.28% -3.10% -3.46% -5.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元) -0.59% -2.02% -2.19% -4.08% -2.73% -2.65% -4.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元) -1.52% -2.01% 0.21% -0.36% 5.02% 2.40% 2.97%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元) -0.59% -2.43% -2.60% -5.24% -4.98% -7.08% -8.74%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.58% -2.43% -2.65% -5.41% -5.33% -7.88% -9.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) -0.85% -2.16% -2.36% -4.15% -3.92% -2.06% -4.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元) -0.84% -2.16% -2.79% -5.41% -6.41% -6.95% -8.64%
新加坡大華新興市場債券(星幣) -0.51% -1.26% -1.10% -4.25% -2.50% -5.18% -5.34%
新加坡大華新興市場債券(美元) -0.70% -2.06% -2.84% -5.53% -5.74% -7.48% -8.76%
基金平均績效 -0.38% -1.76% -2.38% -5.09% -4.61% -5.26% -6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。